ਗੁਰ ਜੋਤਿ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸ ਗਲ ਵਿਚ

ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤਿ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ